Task 2 (Monday)

Task 3 (Tuesday)

Task 5 (Thursday)

Podium Photos